• 29/05/12

Wet van Dam ook betrekking op verenigingen?

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt het stilzwijgende verlengen van overeenkomsten van bepaalde tijd grotendeels aan banden. De Wet Van Dam regelt dat consumenten langlopende contracten – zoals abonnementen – op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging.

Geen overgangsrecht

Bij contracten die meteen voor onbepaalde tijd worden aangegaan geldt dit opzegrecht meteen. Daar er geen overgangsrecht van toepassing is kan het niet aanpassen van de algemene voorwaarden en lopende overeenkomsten waarop die voorwaarden van toepassing zijn grote gevolgen hebben. In dit artikel zal kort worden bekeken welke gevolgen de wetswijziging heeft voor voetbalverenigingen en diens leden.

Leden van informatie voorzien

Voorheen konden sportverenigingen het opzeggen van een lidmaatschap in de statuten regelen. Een vereniging was niet verplicht om haar leden hierover actief te informeren. Per 1 december jl. is hier evenwel verandering in gekomen. Sportverenigingen zijn vanaf heden verplicht om haar leden actief te informeren omtrent de mogelijkheid om het lidmaatschap op te kunnen zeggen. Sportverenigingen moeten ervoor zorg dragen dat hun leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen (artikel 2:35 BW). Indien de club bijvoorbeeld een eigen website heeft dan dient de informatie omtrent opzeggingen op de hoofdpagina van de website vermeld te worden. Als een club gebruik maakt van een clubblad dan moet hierover op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad melding worden gemaakt.

Geldt de Wet Van Dam ook voor verenigingen?

Voor het lidmaatschap van verenigingen maakt de Wet Van Dam een uitzondering. Dit betekent dat een sportvereniging zelf via haar statuten kan bepalen welke verlenging en opzegtermijn zij willen hanteren. Er geldt hiervoor dus geen wettelijke maximum. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor sportverenigingen indien het betreffende lid niet (tijdig) opzegt. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. In de statuten van de vereniging staat beschreven voor welke datum opgezegd dient te worden.

Uitzondering geldt alleen voor het lidmaatschap van een vereniging

Aangezien slechts voor het lidmaatschap van verenigingen een uitzondering wordt gemaakt kunnen sportverenigingen wel te maken krijgen met de Wet Van Dam. Immers, deze wet geldt voor alle contracten die met consumenten worden gesloten. Indien bijvoorbeeld de vereniging een tijdschrift uitbrengt waarvoor een apart abonnement afgesloten moet worden dan is de Wet Van Dam wel van toepassing. In dat geval kan dus vanaf 1 december jl. na de eerste verlenging per maand opgezegd worden door de consument.

Vragen over stilzwijgende verlenging? Bel ons!

De grootste verandering voor sportverengingen zit dus in de informatievoorziening. Verenigingen kunnen weliswaar zelf in de statuten regelen welke verlenging en opzegtermijn zij willen hanteren, maar de vereniging moet er wel zorg voor dragen dat de leden deze informatie eenvoudig kunnen raadplegen.

Contact

Frederik Hendriklaan 59A

2582 BT Den Haag

Over ons

De sportadvocaat is een initiatief van Zwan Advocaten. Passie voor ons vak, passie voor sport en een goede kennis van de markt is wat ons als sportadvocaten onderscheidend maakt.